ALGEMENE VOORWAARDEN

van

Top Vision Group B.V.
statutair gevestigd te Haarlem
nader te noemen Top Vision

 1. ALGEMEEN

1.1          Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondisse-mentsrechtbank te Haarlem zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Top Vision vervallen.

1.2          Opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Top Vision schriftelijk is bevestigd.

1.3          Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Haarlem, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

 • Afspraken met personeel binden Top Vision niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Top Vision met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Top Vision een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
 1. OFFERTES
 • Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Top Vision is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 • Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 • Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleur, kwaliteit, hardheid, dikte, enz. van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Top Vision gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Top Vision kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Top Vision te voldoen.
 1. OPDRACHTEN
 • Een bestelling bindt de opdrachtgever. Top Vision is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen tien dagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Top Vision kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 • De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Top Vision ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Top Vision zijn bevestigd.
 • Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Top Vision alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van ontwerp, tekening, calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Top Vision zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 1. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 • Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk „betaling“.
 • Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Top Vision, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
 • Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Top Vision enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Top Vision bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Top Vision schriftelijk is bevestigd.
 • De door Top Vision te leveren goederen reizen immer voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Top Vision.
 • Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meer-kosten voor rekening van de opdrachtgever.
 • Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was. Bij ontstentenis van een afgetekende vrachtbrief met bemerkingen, erkent opdrachtgever impliciet dat de verpakking in goede staat verkeerde.
 • Alle leveringstijden worden door Top Vision steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Top Vision eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
 • Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Top Vision kennis geeft, onverminderd het recht van Top Vision om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Top Vision omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 • Ten onrechte aan Top Vision geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
 • Top Vision is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Top Vision een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 • Indien Top Vision goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Top Vision gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Top Vision ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

4.12        De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van Top Vision door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

4.13        Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking staan, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Top Vision het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

 • Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 6 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Top Vision worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.
 1. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
 • De met Top Vision overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
 • Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Top Vision door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Top Vision van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 • Ingeval van overmacht zal Top Vision daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Top Vision het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
 • Alle extra-kosten veroorzaakt door overmacht, zoals transport- en opslagkosten, staangelden, assurantie, uitslag enz., komen ten laste van de opdrachtgever.
 1. KLACHTEN EN GARANTIE
 • Top Vision is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Top Vision als bindend.
 • Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 • Eventuele klachten over gebreken van de goederen moeten uiterlijk binnen acht dagen na hun aankomst op de plaats van bestemming schriftelijk of telegrafisch aan Top Vision worden medegedeeld.
 • Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de goederen- aan Top Vision worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt.
 • Opdrachtgever zal alle door Top Vision voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Top Vision in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 • Indien Top Vision een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Top Vision de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.
 • Top Vision aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 • Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Top Vision niet; met name zal Top Vision in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet-levering, te late levering, verkeerde levering of door een gebrek aan het geleverde.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
 • Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Top Vision generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Top Vision te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.
 • Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
 • Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Top Vision in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
 • Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan Top Vision, is Top Vision niet aansprakelijk.
 • Evenmin is Top Vision aansprakelijk indien onjuiste vrachten kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt Top Vision geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.
 • Evenmin aanvaardt Top Vision enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet-correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Top Vision zijn medegedeeld of ter hand gesteld.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan Top Vision verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
 • Terzake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Top Vision -voor zoveel als mogelijk is- tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Top Vision zouden worden onttrokken.
 • Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Top Vision de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Top Vision zal cederen. Opdrachtgever verleent Top Vision reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
 • Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
 • Top Vision is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Top Vision niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 453,78 voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
 1. EIGENDOMSRECHT EN COPYRIGHT
 • Opdracht­gever verplicht zich de geleverde ontwerpen slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen.
 • Alle rechten van industriele of intellectuele aard, zoals o.a. auteurs­recht en copy­right, met betrekking tot de van Top Vision afkom­stige of door Top Vision gebruikte ­ont­werpen etc. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uit­druk­kelijk en uit­slui­tend onver­vreemd­baar eigendom van Top Vision, een en ander ongeacht het aandeel in de totstand­koming van de ­ontwerpen etc. van de opdracht­gever zelf of van inge­scha­kelde derden. De uitoefening van deze rechten ‑openbaar­making of over­dracht van gegevens daaronder begrepen‑ is zowel tijdens als na de uitvoe­ring van de opdracht uitdruk­ke­lijk en uit­sluitend aan Top Vision voorbehouden.
 • Opdrachtgever vrijwaart Top Vision voor aanspraken door derden vanwege oneigen­lijk gebruik, inbreuk op auteursrecht of copyright door Top Vision met door opdracht­gever verstekte ontwerpen etc.
 1. BETALING
 • Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Top Vision daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Top Vision is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
 • Alle betalingen betreffende leveranties in Nederland dienen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt. Alle betalingen betreffende leveranties buiten Nederland dienen vooruit te geschieden, netto contant zonder enige aftrek in nader overeen te komen munt.
 • Indien in een langere credietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 • Alle kosten, welke Top Vision moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 45,38.
 1. GESCHILLEN
 • Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
 • Op alle overeenkomsten en transacties van Top Vision is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 • Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
 1. SLOTBEPALINGEN

12.1        In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Top Vision.